Beheer van inkomsten en vermogen

De vermogensbestanddelen van de Stichting bestaan uit vorderingen op een spaarrekening en een rekening-courant bij de Rabobank. Het vermogen bedroeg op 1 januari 2020 € 11.809,11. Het vermogen wordt uitsluitend besteed aan de bekostiging van het onderhoud van de Pietermankerk.

Saldo BedrijfsSpaarRekening 01-01-2019 10.917,92
Bij: rente - 1,09
Saldo BedrijfsSpaarRekening 01-01-2020 10.919,01
Saldo zakelijke rekening 01-01-2019 1.909,13
Bij:
giften - 10,00
opbrengst opendag - 19,00
huwelijksvieringen - 450,00
Raboclubkascampagne - 1.229,95
totaal bijboekingen 1.708,95
3.618,08
Af:
onderhoud Pietermankerk 790,32
kosten Rabobank - 83,37
kosten website - 69,00
groenvoorziening rondom Pietermankerk - 1.754,40
diversen - 30,89
totaal afboekingen 2.727,98
Saldo zakelijke rekening 01-01-2020 890,10

Toelichting

De activiteiten zijn in 2019 beperkt gebleven tot het houden van een (monumenten) opendag.

Verwachte uitgaven en inkomsten

Het schilderwerk is in 2019 uitgevoerd en de kosten daarvan beliepen Ä 8.388,68. Een gedeelte daarvan is subsidiabel. Na aftrek van de subsidie is begin 2020 een bedrag van bijna € 5.000,00 betaald aan kosten schilderwerk en onderhoud. Zonder een aanzienlijke toename van de inkomsten zal het vermogen van de stichting binnen enkele jaren zijn opgesoupeerd. De activiteiten van de Stichting hebben niet geresulteerd in het binnenkomen van voldoende financiŽle middelen om de kosten van het buitenonderhoud te kunnen blijven voldoen. Daarom heeft het bestuur op 28 november 2018 het voornemen uitgesproken de Stichting per 31 december 2019 op te heffen. In het najaar van 2019 zal daartoe een (definitief) besluit worden genomen. Een eventueel resterend saldo van de Stichting komt dan ten bate van de eigenaresse van de kerk, die verplicht is het saldo zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de Stichting te bestemmen.