De Stichting

Naam en doel

De stichting is genaamd: Stichting Behoud Pietermankerk Heer Oudelands Ambacht te Zwijndrecht (hierna: de Stichting). De Stichting is opgericht op 26 oktober 1983. Haar statutaire zetel is gevestigd te Zwijndrecht. Zij heeft tot doel en haar werkzaamheden bestaan uit: het organiseren, uitvoeren en co÷rdineren van activiteiten tot het bijeenbrengen van gelden, zulks tot behoud van de Pietermankerk te Zwijndrecht. Kort gezegd is de doelstelling het in stand houden van een kerkgebouw. Het gebouw is aangewezen als rijksmonument (nummer: 41916), dat als zodanig valt onder monumentenzorg (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). De eigendom van de kerk berust bij de Hervormde gemeente te Zwijndrecht. Het gebouw dient als zogenoemde onderwegkerk en als trouwlocatie. De kosten van het onderhoud van dit monument worden slechts voor een deel bekostigd uit het Nationaal Restauratiefonds. Het overige deel van de kosten van het onderhoud, waaronder die van de rond de kerk liggende begraafplaats, komt ten laste van het vermogen van de Stichting.

Kamer van Koophandel, ANBI en RSIN

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 41119422. Sinds 5 april 2006 is de Stichting bij de Belastingdienst geadministreerd als niet-belastingplichtige stichting. Per 1 januari 2009 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2012 is zij tevens aangemerkt als culturele instelling. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van de Stichting is: 815478549.

Omschrijving van werkzaamheden en wijze van verwerving van gelden (beleidsplan)

De werkzaamheden bestaan uit het organiseren van manifestaties en culturele activiteiten teneinde daaruit baten te verwerven. Die activiteiten houden onder meer in dat jaarlijks in de zomermaanden opendagen worden gehouden. Op die dagen wordt gelegenheid gegeven tot bezichtiging van de kerk, terwijl tevens door de verkoop van kerstkaarten en ander foto- en beeldmateriaal getracht wordt inkomsten te verwerven. Voor het overige beoogt de Stichting inkomsten te verkrijgen uit nalatenschappen en schenkingen, waartoe bijvoorbeeld een beroep wordt gedaan op het Zwijndrechtse bedrijfsleven en andere instellingen en organisaties, zoals Rotary en de Groot-Altingstichting. De wijze waarop de Stichting haar doelstellingen wil verwezenlijken is vastgelegd in het meerjarig beleidsplan dat is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting van 15 april 2014.